NIEUWS

Jaarverslag 2020

Het bestuur van de stichting Beheer Ondernemersfonds Nieuwkoop heeft haar 1e jaarverslag uitgebracht.

De stichting, welke is opgericht op op 13 december 2019, heeft een intensief eerste jaar achter de rug. nadat in de gemeenteraad het besluit is genomen om een ondernemersfonds in Nieuwkoop in het leven te roepen is er in de eerste maanden van 2020 een uitvoeringsovereenkomst  met de gemeente Nieuwkoop opgesteld. Met de daarin gemaakte afspraken is het bestuur aan de slag gegaan.

In een digitale tussentijdse evaluatie met de gemeenteraad op 23 november 2021 heeft het bestuur het jaarverslag toegelicht. Hieronder het complete jaarverslag. Ook is bij deze evaluatie een video getoond waarin enkele ondernemers  vertellen over activiteiten die door het Ondernemersfonds mogelijk zijn gemaakt. ( zie hieronder)

Ook is  het financiële verslag van 2020 beschikbaar.  [Klik hier om het financiële jaarverslag te downloaden]

Jaarverslag bestuur Stichting beheer Ondernemersfonds Nieuwkoop 2020

Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag van het bestuur van het Ondernemersfonds Nieuwkoop over het jaar 2020.
Dit jaarverslag hoort bij de Jaarrekening 2020 en belicht een aantal onderwerpen waar het fonds zich in 2020 mee bezig heeft gehouden.

Algemeen
Stichting Beheer Ondernemersfonds Nieuwkoop is , op initiatief van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop, opgericht op 13 december 2019 en heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van ondernemend Nieuwkoop. De gemeenteraad heeft op 14 november 2019 medewerking verleend aan de instelling van het Ondernemersfonds.

Bestuur
Het bestuur van het Ondernemersfonds Nieuwkoop, waarvan de leden zich belangeloos en zonder bezoldiging inzetten, bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger namens de VON en minimaal 3 leden uit de belanghebbende sectoren. Het bestuur vergaderde in 2020 negen keer.
Samenstelling bestuur per 31 december 2020:
Sef Schmitz (voorzitter);
Peter Engels ( secretaris en afgevaardigde bedrijventerreinen);
Jan Hardenberg (penningmeester en afgevaardigde VON en buitengebieden);
Ies Bos (bestuurslid en afgevaardigde (horeca-toerisme -recreatie );
Piet Roos (bestuurslid en afgevaardigde detailhandel).
Er is een rooster van aftreden opgesteld.

Financiering Ondernemersfonds Nieuwkoop
Alle gebruikers en eigenaren die ozb betalen voor een niet-woning betalen
mee aan dit fonds. In 2020 was dat € 54,00 per €100.000 WOZ-waarde.
Het fonds stelt ondernemend Nieuwkoop in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren.
De bijdrage aan het fonds wordt via een opslag op de OZB middels de aanslag lokale belastingen geïnd en vervolgens door de gemeente als een subsidie aan het fonds verstrekt. De totale bijdrage 2020 is begroot op € 278.000,00. Het fonds heeft de loop van 2020 € 250.000,00 ontvangen. De eindafrekening 2020 met de gemeente zal in november 2021 plaatsvinden.

Convenant met gemeente Nieuwkoop
In de eerste maanden van 2020 is er een uitvoeringsovereenkomst opgesteld voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2024. In dit convenant hebben gemeente en stichting afspraken vastgelegd om te komen tot een goede uitwerking van het Ondernemersfonds.

Landelijke Platform Ondernemersfondsen
Het Ondernemersfonds Nieuwkoop heeft contact met LPOF. We overwegen ons hier bij aan te sluiten.

Clusters
Het Ondernemersfonds kent 22 clusters. Te weten:
Bedrijventerreinen:
De Olm;
Bovenland;
Leidsche Vaart;
Voormalig Uyttewaal-terrein;
Schoterhoek;
Amstelkade.
Detailhandel:
BIZ Ter Aar;
BIZ Nieuwkoop;
kernen van Ter Aar; Nieuwkoop; Zevenhoven; Nieuwveen; Noorden; Langeraar.
Overig:
Horeca, recreatie en toerisme;
tuinbouw;
agrarisch;
onderwijs;
sport;
medisch/paramedisch;
maatschappelijk;
verspreide bedrijvigheid.
De door iedere cluster bijeengebrachte gelden zullen uitsluitend bestemd worden voor projecten die vanuit het cluster zijn ingediend. Gelden die door de cluster na 4 jaar niet zijn gebruikt zijn niet meer gereserveerd voor dat cluster en worden toegevoegd aan de algemene middelen van het Ondernemersfonds. Deze worden vervolgens besteed aan projecten welke passen binnen de doelstellingen van het Ondernemersfonds.

Restituties
Voor de agrarische sector, tuinbouw sector, sportverenigingen, scholen, de medische – en maatschappelijke sector en leden van een BIZ vereniging is een restitutieregeling ontworpen voor dat deel van de aanslag dat wordt bij gedragen aan het Ondernemersfonds. Deze restitutie dient elk jaar opnieuw aangevraagd worden middels het formulier op de site en kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd. De restitutie regeling blijkt in de praktijk veel vragen op te roepen die er toe leiden dat het een zeer intensieve inzet vraagt van het bestuur. Daarom dient deze regeling bij een evaluatie heroverwogen te worden. Uit de prille praktijk van het Ondernemersfonds blijkt dat vele rechthebbenden bewust geen gebruik maken van de restitutieregeling en deze in het fonds laten ten behoeve van het collectieve belang. De vraag kan worden gesteld of restitutie wel gewenst is. Er zijn ook gemeenten met een Ondernemersfonds waar geen restitutieregeling bestaat.
In 2020 zijn er 126 restitutie-aanvragen ontvangen. 44 daarvan zijn afgewezen omdat deze niet aan de eisen voldeden. 82 aanvragen zijn toegewezen met een totale waarde van € 10136,64

Projecten
De aanvragen voor projecten zijn aarzelend op gang gekomen. Een aantal clusters heeft de mogelijkheden van het Ondernemersfonds nog niet gevonden of het is nog niet daadwerkelijk tot een projectaanvraag gekomen. Het bestuur van de stichting heeft als primaire taak het beheren van het fonds. Evenwel is het bestuur er zich van bewust dat het de mogelijkheden van het fonds bij de diverse clusters nog intensiever onder de aandacht moet gaan brengen.
Het Ondernemersfonds Nieuwkoop heeft in 2020 positief gereageerd op de volgende aanvragen:
* Ondersteuning actie van de Horeca rond afhalen en bezorgen maaltijden.
* Winkelcentrum Ter Aar muzikale sint- en kerstgroeten m.m.v. muziekverenigingen.
* Verbeteringen website “Ontdek Nieuwkoop”.
* Versterking organisatie bovenland
* Energieplan industriegebied “De Olm”.
Totaal wordt er ruim € 46000,00 in deze projecten gefinancierd.

Betrekken bij en bereiken van alle ondernemers
Het fonds probeert zoveel mogelijk belanghebbenden te bereiken. We kijken echter terug op een bijzonder jaar waarin door de corona pandemie de contactmomenten minimaal hebben kunnen plaatsvinden. Via publicaties in -Nieuwkoopnieuws, De Omroeper, Alphens Nieuwsblad en de website van het fonds alsmede bestaande contacten van de bestuursleden bij industrie, horeca en detailhandel is het fonds onder de aandacht gebracht.

Evaluatie
Nieuwkoop beschikt sinds 13 december 2019 over een Ondernemersfonds. Bij de start is vastgelegd dat het fonds eerst een ‘experimenteerperiode’ van vier jaar ingaat. Na een evaluatie zal gemeenteraad bepalen of fonds wel of niet zal worden voortgezet. Bij voortzetting bedraagt de termijn telkens 5 jaar
De einddatum van de 1e periode is 31 december 2023. De audit aan het einde van deze eerst periode zal door een onafhankelijke organisatie worden uitgevoerd.
In het 3e kwartaal van 2021 zal door het bestuur een tussentijdse evaluatie worden gehouden en zullen de resultaten daarvan voor 1 januari 2022 aan het gemeentebestuur worden aangeboden.

Tot slot 
We kijken terug op een bijzonder startjaar. Een jaar waarin we volop werden geconfronteerd met vele aanloopvragen die we naar beste weten hebben opgelost.
Ook een jaar waarin de coronapandemie heel veel energie en creativiteit van de ondernemers heeft gevraagd om hun bedrijf in stand te houden. We kijken er naar uit om, samen met ondernemers, ons ook de komende jaren in te zetten voor de ontwikkeling van de lokale economie. Het Ondernemersfonds is door en voor ondernemers opgericht om collectieve plannen te kunnen realiseren met de gezamenlijk opgebrachte financiën.

Nieuwkoop, oktober 2021