Veelgestelde vragen

Het ondernemersfonds is een initiatief van de VON ( Verenigde Ondernemers Nieuwkoop). Dit initiatief is verder tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwkoop en met goedkeuring van de gemeenteraad.

De uitleg omtrent het begrip ‘niet-woningen’ wordt door de gemeente bepaald. Daar heeft Ondernemersfonds Nieuwkoop geen invloed op. In de regel zijn het alle panden en gronden die een andere bestemming hebben dan woning of (huis)tuin. Of een pand of een stuk grond privébezit is, is niet van invloed. Het gaat om het, veelal zakelijke, gebruik ervan.

De gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente geen opslag betaalt over haar bezittingen.

De gemeente int de OZB en sluist de opslag in zijn geheel door naar het ondernemersfonds. Formeel kan dat alleen in de vorm van een subsidie. In het convenant tussen Gemeente en Ondernemersfonds Nieuwkoop is vastgelegd dat dit gedurende vijf jaar ongewijzigd blijft: de opslag blijft dus hetzelfde en de subsidie ook. In het derde jaar vindt een evaluatie plaats. De gemeente heeft geen invloed op de besteding; dat bepalen de ondernemers zelf. Het bestuur van het ondernemersfonds voert controle uit op dit proces.

Er is afgesproken dat het fonds niet in de plaats mag komen van subsidieregelingen die nu al door de gemeente worden verstrekt: het zogenaamde non-substitutie beginsel.

Het ondernemersfonds kan de regelgeving niet veranderen, maar kan wel met de ondernemers proactief inspelen op de marktontwikkelingen. Daarbij kan het fonds het “samen sterk” bevorderen. Wij denken daarom dat het fonds het ondernemersklimaat in Nieuwkoop kan verbeteren.

Trekkingsrechten zijn gebaseerd op de opbrengst van de opslag per gebied of sector, ook wel cluster genoemd. Die ondernemers in een cluster bepalen d.m.v. projectgewijze subsidieaanvragen collectief waar dat geld heen gaat. Er is geen sprake van loten: het geld dat per cluster overblijft, blijft bestemd voor dat cluster. Als in een bepaald jaar het geld niet (volledig) wordt besteed, blijft het in latere jaren beschikbaar voor projecten in het betreffende cluster.

Wij denken niet dat het ondernemersfonds in de plaats zal komen van de subsidies en sponsoring die het bedrijfsleven nu geeft aan non-profit organisaties. De clusters zouden wel kunnen beslissen dat zij een bepaald initiatief willen ondersteunen omdat het voldoet aan de subsidiecriteria die worden gehanteerd.

Eigenaren van gebouwen profiteren ook van een vitale economie: het voorkomt leegstand en betalingsachterstanden.

Op de aanslagen vanaf 2021 en verder zal de opslag voor het ondernemersfonds zichtbaar zijn.

Ja, op deze website is de meest recente informatie beschikbaar. Bij specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur via secretaris@ondernemersfondsnieuwkoop.nl

Het achterliggende idee is om collectief acties te kunnen ontplooien door en voor alle Nieuwkoopse ondernemers. Tot 2020 financierden alleen de leden van de ondernemersverenigingen, door hun contributie, dergelijke activiteiten. Door het instellen van een ondernemersfonds dragen ook ‘freeriders’ (bedrijven die niet mee betaalden aan contributie, activiteiten en promotie maar er wel van profiteerden) bij. Met de instelling van dit fonds is er sprake van echte collectieve activiteiten.

Deze opslag is op de aanslag weergegeven. 

Van de totale opslag komt 56% voor rekening van de eigenaar niet woning en 44% voor de gebruiker niet woning.  

Het fonds heeft een looptijd van 5 jaar; in het derde jaar er vindt een evaluatie plaats met het gemeentebestuur.

Ja. In het convenant met het Gemeentebestuur is besloten dat agrariërs die ook een recreatieve en/of detailhandelsfunctie binnen hun bedrijf hebben, meebetalen. Kleine detaillisten of horecaondernemers moeten immers ook betalen. Agrariërs zonder bovengenoemde neveninkomsten betalen ook mee.

Dat kan niet als u eigenaar bent van onroerend goed met de bestemming niet-wonen. Ieder pand en/of stuk grond waar een WOZ aanslag voor niet-wonen op zit krijgt de aanslag met de opslag.

Tegen de hoogte van de WOZ waarde maakt u bezwaar bij de SVHW ( zie achterzijde aanslagbiljet).  Mijn onderneming is opgeheven; moet ik dan toch betalen? Dit hangt er vanaf hoe uw onroerend goed geregistreerd staat. Zolang het als een niet-woning bij de gemeente staat geregistreerd zal de opslag in uw OZB aanslag worden berekend.

Dit hangt er vanaf hoe uw onroerend goed geregistreerd staat. Zolang het als een niet-woning bij de gemeente staat geregistreerd zal de opslag in uw OZB aanslag worden berekend.

De bestuursleden van de stichting Ondernemersfonds Nieuwkoop zijn te vinden op de website. Zij zijn ondernemers die deze functie op vrijwillige basis uitvoeren naast hun dagelijkse werkzaamheden.

Het besturen van de stichting. Het beheren van de door de ondernemers via de OZB-aanslag ingebrachte gelden. Het beoordelen van de door de clusters aangevraagde subsidie t.b.v. gezamenlijke projecten. Het beoordelen van eventuele restitutieaanvragen.

Het bestuur is verplicht om jaarlijks een financieel en inhoudelijk jaarverslag bij de gemeente Nieuwkoop in te leveren. De gemeente kan vervolgens zelf bepalen of zij een accountantsonderzoek laten uitvoeren.

Alle overheadkosten worden naar rato betaald uit clusterbijdragen en zijn voor 2020 bepaald op 5% van de totale bijdragen.

Deze zijn in de voorbereidingen voorgesteld door de initiatiefnemers en de gemeente Nieuwkoop. Deze indeling is door het bestuur overgenomen en vastgesteld. De clusters kunnen eenmaal per jaar op verzoek van de betrokken ondernemers in dat cluster door het bestuur geëvalueerd worden en zo nodig door het bestuur aangepast worden.

Een trekkingsgerechtigde is een meerderheid van ondernemers uit een bepaald cluster die gerechtigd zijn om een subsidie te ontvangen uit hun clusterbudget.

De opgebrachte gelden binnen een cluster zijn, na aftrek van overheadkosten, beschikbaar voor het cluster. De gezamenlijke ondernemers binnen een cluster bepalen de bestemming van die gelden. De bestuurskosten (overheadkosten) worden naar rato, dus gelijkelijk, verspreid over alle clusters.

Nee dat is niet nodig, het is echter wel handig om vanuit een vereniging tot een gezamenlijke subsidieaanvraag te komen. Deze juridische vorm maakt het namelijk noodzakelijk dat een aanvraag door een ruime meerderheid van de ondernemers binnen een cluster moet worden ondersteund.

Het bestuur heeft geen inhoudelijke zeggenschap. Het bestuur toetst alleen of de aanvraag aan de gestelde eisen (zie de website) voldoet.

Iedere aanvraag voor financiering moet wel een zekere mate van gezamenlijkheid in zich hebben en voor het algemene belang van het cluster zijn.