NIEUWS

Jaarverslag 2021

Met een te grote vertraging is het jaarverslag van 2021 nu  ter beschikking. De afrekeningen en overleg over de BTW teruggave hebben helaas te veel tijd in beslag genomen.  Onze excuses daarvoor. Het jaarverslag van 2022 zal echter ook spoedig worden gepubliceerd, waarmee we weer in de pas lopen.

De stichting, welke is opgericht op op 13 december 2019, heeft weer een intensief jaar achter de rug waarin ook regelmatig overleg was met de gemeente over de stand van zaken.

Ook is  het financiële verslag van 2021 beschikbaar

https://www.ondernemersfondsnieuwkoop.nl/wp-content/uploads/2023/10/Jaarrekening-gewaarmerkt-incl.-controleverklaring-2021.pdf

Jaarverslag bestuur Stichting beheer Ondernemersfonds Nieuwkoop 2021

Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag van het bestuur van het Ondernemersfonds Nieuwkoop  over het jaar 2021.

Dit jaarverslag hoort bij de Jaarrekening 2021 en geeft een overzicht van de zaken waarmee het fonds zich in 2021 mee bezig heeft gehouden.

 Algemeen

Stichting Beheer Ondernemersfonds Nieuwkoop is, op initiatief van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop, opgericht op 13 december 2019 en heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van ondernemend Nieuwkoop. De gemeenteraad heeft op 14 november 2019 medewerking verleend aan de instelling van Ondernemersfonds Nieuwkoop. De stichting staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 76696030.                      De statuten van de stichting zullen in 2022 een update krijgen.

Convenant met gemeente Nieuwkoop

In de eerste maanden van 2020 is er een uitvoeringsovereenkomst opgesteld voor  de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2024. In dit convenant hebben gemeente en stichting afspraken vastgelegd om te komen tot een goede uitwerking van  Ondernemersfonds Nieuwkoop.

Bestuur

Het bestuur van het Ondernemersfonds Nieuwkoop,  waarvan de leden zich belangeloos en zonder bezoldiging inzetten, bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger namens de VON en minimaal 3 leden uit de belanghebbende sectoren. Het bestuur vergaderde in 2021 elf keer.

Samenstelling bestuur per 31 december 2021 is:

Sef Schmitz (voorzitter);

Peter Engels ( secretaris en afgevaardigde bedrijventerreinen);

Jan Hardenberg (penningmeester en afgevaardigde VON en buitengebieden);

Ies Bos (bestuurslid en afgevaardigde (horeca-toerisme -recreatie );

Piet Roos  (bestuurslid en afgevaardigde detailhandel).

Er is een rooster van aftreden opgesteld.

1 juli 2022: Ies Bos en Jan Hardenberg

1 juli 2023: Sef Schmitz en Piet Roos

1 juli 2024: Peter Engels

Ieder aftredend bestuurslid kan voor maximaal één aangesloten periode worden herkozen.                                      Gezien het omvangrijke werk van de secretaris en de toegenomen inspanning voor zijn onderneming is per oktober 2021 Kok de Bruijn als secretarieel ondersteuner in dienst gekomen. Hij ontvangt hiervoor een vergoeding op basis van gewerkte uren.

 Financiering Ondernemersfonds Nieuwkoop

Alle  gebruikers en eigenaren die ozb betalen voor een niet-woning betalen mee aan dit fonds.  In 2021 was dat € 58,10 per €100.000 WOZ-waarde. Het fonds stelt ondernemend Nieuwkoop in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren. De bijdrage aan het fonds wordt via een opslag op de OZB middels de aanslag lokale belastingen geïnd en vervolgens door de gemeente als een subsidie aan het fonds verstrekt. De voorlopige  subsidiebijdrage 2021 is begroot op € 250.000,00.  Dit bedrag is ontvangen De eindafrekening van 2020 welke in november 2021 zou plaatsvinden is door de gemeente niet op tijd nagekomen. In mei 2022 is deze ontvangen. Over de door de gemeente uitbetaalde subsidiebedragen is geen btw verschuldigd door het fonds.

Landelijke Platform Ondernemersfondsen

Het Ondernemersfonds Nieuwkoop heeft zich hier in 2021 bij aangesloten.

Clusters

Het Ondernemersfonds kent 21 clusters. Te weten:

Bedrijventerreinen:

De Olm;  Bovenland; Leidsche Vaart; Voormalig Uijtewaal-terrein; Schoterhoek; Amstelkade.

Detailhandel:

BIZ Nieuwkoop; kernen  van Ter Aar; Nieuwkoop; Zevenhoven; Nieuwveen; Noorden; Langeraar.

OverigHoreca, recreatie en toerisme; tuinbouw; agrarisch; onderwijs; sport; medisch/paramedisch;  maatschappelijk; verspreide bedrijvigheid.

Uit de cluster kern Ter Aar dienen de “BIZ Ter Aar” leden nog in een eigen cluster gebracht te worden. Ook moet de cluster Schoterhoek 2 nog worden toegevoegd.

De door iedere cluster bijeengebrachte gelden zullen uitsluitend bestemd worden voor projecten die vanuit de cluster zijn ingediend. Gelden die door de cluster na 4 jaar niet zijn gebruikt zijn niet meer gereserveerd voor die cluster en  worden toegevoegd aan de algemene middelen van het Ondernemersfonds. Deze worden vervolgens besteed aan projecten welke passen binnen de doelstellingen van het Ondernemersfonds.

Restituties

Voor de agrarische sector, tuinbouw sector, sportverenigingen, scholen, de medische – en maatschappelijke sector en leden van een BIZ vereniging is een restitutieregeling ontworpen voor dat deel van de aanslag dat wordt bij gedragen aan het Ondernemersfonds. Deze restitutie dient elk jaar opnieuw aangevraagd worden middels het formulier op de site en kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd. Het aantal aanvragen in 2021 is behoorlijk ( met ruim 40% ) gedaald.  Daarom dient deze regeling bij een evaluatie heroverwogen te worden. De praktijk leert ons dat vele van de rechthebbenden geen gebruik maken van de restitutieregeling en hun bijdrage in het fonds laten ten behoeve van het collectieve belang.  De vraag kan worden gesteld of restitutie wel gewenst is. Er zijn ook gemeenten met een Ondernemersfonds waar geen restitutieregeling bestaat.   In 2021 zijn er 75 restitutie-aanvragen ontvangen. 4 daarvan zijn afgewezen omdat deze niet aan de eisen voldeden. 71 aanvragen zijn toegewezen met een totale waarde van € 9624.00

Projecten

De aanvragen voor projecten komen op stoom. Een aantal clusters heeft de mogelijkheden van het Ondernemersfonds echter nog niet gevonden of het is nog niet daadwerkelijk tot een projectaanvraag gekomen. Het bestuur van de stichting heeft als primaire taak het beheren van het fonds. Evenwel is het bestuur er zich  van bewust dat het de mogelijkheden van het fonds  bij de diverse clusters nog intensiever onder de aandacht moet gaan brengen. Helaas wordt het hier echter sterk in begrensd omdat zij niet beschikt over NAW gegevens van hen die bijdragen aan het Ondernemersfonds. Dit is met de gemeente Nieuwkoop in bespreking.

Het Ondernemersfonds Nieuwkoop  heeft in 2021 positief gereageerd op de volgende aanvragen:

* Revitalisering Bovenland

* Hart voor Kunst.

* Winkelcentrum Ter Aar muzikale kerstgroeten.

* Bijdrage onderhoud website “Ontdek Nieuwkoop”.

* Bijdrage Sint intocht Nieuwkoop – Langeraar – Ter Aar

* Energieplan industriegebied “De Olm”. ( Doorgeschoven vanuit 2020 )

* Onderhoudsplan VVE De Leidsche Vaart

Totaal wordt er  € 48043,00 excl. BTW in deze projecten gefinancierd.

Een aanvraag voor een BTW nummer is in aanvraag en behandeling bij de belastingdienst. Dit geeft de mogelijkheid voor BTW terugvraag van de projecten.

Betrekken bij en bereiken van alle ondernemers

Het bestuur heeft de primaire  taak om de gelden van het fonds te beheren. Het bestuur is zich daarbij bewust van het belang om het fonds bij de belanghebbende onder de aandacht te brengen. Helaas kan dit door de corona pandemie minimaal  plaatsvinden maar het niet kunnen beschikken over de benodigde  informatie wie nu de belanghebbende zijn van het Ondernemersfonds maakt dit ook erg moeilijk. Alleen via bestaande contacten van de bestuursleden bij industrie, horeca en detailhandel is het fonds onder de aandacht te brengen maar daarbij worden  vele niet  bereikt. Het bestuur doet er alles aan om deze gegevens ter beschikking te krijgen.

Website

De website https://www.ondernemersfondsnieuwkoop.nl/ wordt door bestuur steeds voorzien van actuele informatie. Naast informatie worden de door het fonds ondersteunde projecten gemeld. Ook het volledige jaarverslag inclusief  de financiële verantwoording zijn op de site te vinden nadat deze met de gemeenteraad is besproken.

Evaluatie

Bij de start is vastgelegd dat het fonds eerst een ‘experimenteerperiode’ van vier jaar ingaat. Na een evaluatie zal gemeenteraad bepalen of fonds wel of niet zal worden voortgezet. Bij voortzetting bedraagt de termijn telkens 5 jaar. De einddatum van de 1e periode is 31 december 2023. De audit aan het einde van deze eerst periode zal door een onafhankelijke organisatie worden uitgevoerd. In de tussenliggende periode moet bestuur telkens binnen 26 weken na afloop van het kalenderjaar het jaarverslag aanbieden aan de gemeente.

In 2021 is deze periode niet gehaald. Het bestuur heeft op 8 februari en 12 oktober 2021 Wethouder Ingwersen bijgepraat over de ontwikkelingen van het fonds. Vervolgens heeft er op 23 november een digitale meeting plaatsgevonden met de gemeenteraad waarin het bestuur het jaarverslag en de financiële verantwoording van 2020 heeft toegelicht ondersteund met een video waarin ondernemers over het belang van het Ondernemersfonds vertelde. Het financiële jaarverslag van 2020 is opgesteld door Mekab BV te Waddinxveen en heeft een positieve beoordelingsverklaring gekregen van Accountantskantoor van Geen te Alphen a/d Rijn.

Tot slot

We kijken terug op een  intensief jaar. Een jaar met steeds weer nieuwe uitdagingen die we naar beste weten hebben opgelost. Wederom ook een jaar waarin de coronapandemie heel veel energie en creativiteit van de  ondernemers heeft gevraagd om hun bedrijf in stand te houden. Samen met die ondernemers willen wij ons de komende jaren inzetten voor de ontwikkeling van de lokale economie. Het Ondernemersfonds is door en voor ondernemers opgericht om collectieve plannen te kunnen realiseren met de gezamenlijk opgebrachte financiën.

Bestuur van Stichting beheer Ondernemersfonds Nieuwkoop,

Nieuwkoop,       2022