NIEUWS

Jaarverslag 2022

Jaarverslag bestuur Stichting beheer Ondernemersfonds Nieuwkoop 2022

Inleiding
Dit is al weer het derde jaarverslag van het bestuur van het Ondernemersfonds Nieuwkoop over het jaar 2022.
Dit jaarverslag hoort bij de Jaarrekening 2022 en geeft een overzicht van de zaken waarmee het fonds zich in dit jaar mee bezig heeft gehouden.

Jaarrekening Gewaarmerkt Incl. Controleverklaring 2022

Algemeen
Stichting Beheer Ondernemersfonds Nieuwkoop is, op initiatief van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop, opgericht op 13 december 2019 en heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van ondernemend Nieuwkoop. De gemeenteraad heeft op 14 november 2019 medewerking verleend aan de instelling van Ondernemersfonds Nieuwkoop. De stichting staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 76696030.

Convenant met gemeente Nieuwkoop
In de eerste maanden van 2020 is er een uitvoeringsovereenkomst opgesteld voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2024. In dit convenant hebben gemeente en stichting afspraken vastgelegd om te komen tot een goede uitwerking van het doel van het Ondernemersfonds Nieuwkoop.

Bestuur
Het bestuur van het Ondernemersfonds Nieuwkoop, waarvan de leden zich belangeloos en zonder bezoldiging inzetten, bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger namens de VON en minimaal 3 leden uit de belanghebbende sectoren. Het bestuur vergaderde in 2022 negen keer.
Samenstelling van het bestuur per 31 december 2022 is:
Sef Schmitz (voorzitter);
Peter Engels (secretaris en afgevaardigde bedrijventerreinen);
Jan Hardenberg (penningmeester en afgevaardigde VON en buitengebieden);
Hugo Bakker (bestuurslid en afgevaardigde (horeca-toerisme -recreatie);
Piet Roos (bestuurslid en afgevaardigde detailhandel).
Er is een rooster van aftreden opgesteld.
1 juli 2022: Ies Bos en Jan Hardenberg
1 juli 2023: Sef Schmitz en Piet Roos
1 juli 2024: Peter Engels
Ieder aftredend bestuurslid kan voor maximaal één aangesloten periode worden herkozen. Per 1 juli 2022 heeft Jan Hardenberg zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode. Ies Bos heeft besloten om met zijn bestuursfunctie te stoppen. Hugo Bakker heeft zijn plaats in het bestuur ingenomen. Hugo is evenals Ies een kenner van de Horeca-Toerisme en Recreatie in Nieuwkoop en beheerder van Sport en horecacentrum De Vlijt in Zevenhoven.
Gezien het omvangrijke werk van de secretaris en de toegenomen inspanning voor zijn onderneming is per oktober 2021 Kok de Bruijn als secretarieel ondersteuner in dienst gekomen. Hij ontvangt hiervoor een vergoeding op basis van gewerkte uren.

Financiering Ondernemersfonds Nieuwkoop
Alle gebruikers en eigenaren die ozb betalen voor een niet-woning dragen bij
aan dit fonds. In 2022 was dat € 58,10 per €100.000 WOZ-waarde. Dit bedrag is gelijk aan 2021
Het fonds stelt ondernemend Nieuwkoop in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren.
De bijdrage aan het fonds wordt via een opslag op de OZB middels de aanslag lokale belastingen geïnd en vervolgens door de gemeente als een subsidie aan het fonds verstrekt. De voorlopige subsidiebijdrage 2022 is begroot op ruim € 259.000,00 De eindafrekening van 2022 zal plaatsvinden is 2023.
De na-verrekening van 2021 ten bedrage van € 925,25 moet nog worden voldaan door de gemeente
De door de gemeente uitbetaalde subsidiebedragen is van btw vrijgesteld.

Financiën
Het fonds heeft in 2022 een btw-identificatienummer gekregen. Dit geeft de mogelijkheid om de BTW van de door het Ondernemersfonds betaalde facturen die de clusters voor hun aangevraagde projecten hebben ingediend terug te vragen. Over de jaren 2020 en 2021 is de BTW terug gevorderd. Dit heeft dan weer een positief effect op het te bestede clusterbedrag.
Het financiële jaarverslag van 2022 is opgesteld door Mekab BV te Waddinxveen en heeft een positieve beoordelingsverklaring gekregen van Accountantskantoor van Geen te Alphen a/d Rijn.

Landelijke Platform Ondernemersfondsen
Het Ondernemersfonds Nieuwkoop heeft zich hier bij aangesloten. In december is de landelijke bijeenkomst door enkele bestuursleden bezocht.

Clusters
Het Ondernemersfonds kent nu 23 clusters. In 2021 waren dat er 21 In 2022 is detailhandel Ter Aar gesplitst in BIZ Ter Aar en overige detailhandel Ter Aar. Naast Schoterhoek 1 is ook Schoterhoek 2 als nieuwe cluster toegevoegd.
Ondernemers Fonds Ter Aar kent nu de volgende clusters:
Bedrijventerreinen:
De Olm;
Bovenland;
Leidsche Vaart;
Voormalig Uyttewaal-terrein;
Schoterhoek 1;
Schoterhoek 2
Amstelkade.
Detailhandel:
BIZ Nieuwkoop;
BIZ Ter Aar
kernen van Ter Aar; Nieuwkoop; Zevenhoven; Nieuwveen; Noorden; Langeraar.
Overig:
Horeca, recreatie en toerisme;
tuinbouw;
agrarisch;
onderwijs;
sport;
medisch/paramedisch;
maatschappelijk;
verspreide bedrijvigheid.
De door iedere cluster bijeengebrachte gelden zullen uitsluitend bestemd worden voor projecten die vanuit de cluster zijn ingediend. Gelden die door een cluster na 4 jaar niet zijn gebruikt, worden niet meer gereserveerd voor dit cluster en worden toegevoegd aan de algemene middelen van het Ondernemersfonds. Deze algemene middelen worden vervolgens besteed aan projecten welke passen binnen de doelstellingen van het Ondernemersfonds.

Restituties
Voor de agrarische sector, tuinbouw sector, sportverenigingen, scholen, de medische – en maatschappelijke sector en leden van een BIZ vereniging is een restitutieregeling ontworpen voor dat deel van de aanslag dat wordt bij gedragen aan het Ondernemersfonds. Deze restitutie dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden middels het formulier op de website van het Ondernemersfonds en kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd. Het aantal aanvragen in 2022 is wederom (met ruim 10%) gedaald. Daarom dient deze regeling bij een evaluatie heroverwogen te worden. De praktijk leert dat vele van de rechthebbende ondernemers uit de vastgestelde clusters geen gebruik maken van de restitutieregeling en hun bijdrage in het fonds laten ten behoeve van het collectieve belang. De vraag kan worden gesteld of restitutie wel gewenst is. Er zijn ook gemeenten met een Ondernemersfonds waar geen restitutieregeling bestaat.
In 2022 zijn er 67 restitutie-aanvragen ontvangen. 4 daarvan zijn afgewezen omdat deze niet aan de eisen voldeden. 63 aanvragen zijn gedeeltelijk of geheel toegewezen met een totale waarde van € 7.301,08

Projecten
Het Ondernemersfonds Nieuwkoop heeft in 2022 positief gereageerd op de volgende aanvragen:
*Project Feestverlichting Kennedyplein
*Project Innovatief Nieuwkoop (Dit is een gemeente-breed project ten laste van alle clusters.)
*Project De Olm open bedrijven dag
*Project onderhoud Leidsche Vaart
*Project Nieuwkoop Marketing
*Project feestverlichting BIZ Ter Aar
*Project Sint Intocht Langeraar
*Project Sint Intocht Nieuwkoop
*Project afwatering voormalig Uijttewaal terrein ( goedkeuring 2022 – financieel ten laste van 2023)

Totaal is er € 88700,00 in deze projecten gefinancierd.

Een aantal clusters heeft de mogelijkheden van het Ondernemersfonds echter nog niet gevonden of het is nog niet daadwerkelijk tot een projectaanvraag gekomen. Wij roepen u daarom hierbij op om een goed collectief idee tezamen met uw collega’s binnen een cluster te bespreken om zo met financiële hulp van het fonds dit idee ten uitvoer te brengen.

De bekendheid en de bereikbaarheid van het Ondernemersfonds
Het bestuur van de stichting heeft als primaire taak het beheren van het fonds. Evenwel is het bestuur er zich van bewust dat het de mogelijkheden van het fonds bij de diverse clusters nog intensiever onder de aandacht moet gaan brengen. Helaas wordt het bestuur hier echter sterk in begrensd omdat zij niet beschikt over NAW gegevens van hen die bijdragen aan het Ondernemersfonds. Dit is met de gemeente Nieuwkoop een voortdurend onderwerp van gesprek.
Alleen via bestaande contacten van de bestuursleden bij industrie, horeca en detailhandel en middels de “Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.)” is het fonds onder de aandacht te brengen maar daarbij worden velen niet bereikt. Het bestuur doet er alles aan om deze gegevens daarvoor ter beschikking te krijgen.
Ook hebben wij enkele keren de mogelijkheid opgezocht en gekregen om het fonds via de media onder de aandacht te brengen.

Website
Op de website https://www.ondernemersfondsnieuwkoop.nl/ vindt u altijd de meest actuele informatie. Ook wordt door het bestuur de door het fonds gesteunde projecten gemeld. Voorts is het volledige jaarverslag van 2020 met de bijbehorende jaarcijfers op de site te vinden. De cijfers van 2021 hebben door de BTW aanvraag grote vertraging gekregen en zullen samen met de verslagen van 2022 uiterlijk in december 2023 worden gepubliceerd.

Evaluatie
Bij de start is vastgelegd dat het fonds eerst een ‘experimenteerperiode’ van vier jaar ingaat. Na een evaluatie zal gemeenteraad bepalen of fonds wel of niet zal worden voortgezet en voor welke periode.
De einddatum van de eerste periode is 31 december 2023. De audit aan het einde van deze eerste periode zal door een onafhankelijke organisatie worden uitgevoerd.
In de tussenliggende periode moet bestuur telkens binnen 26 weken na afloop van het kalenderjaar het jaarverslag aanbieden aan de gemeente.
In 2022 is deze periode niet gehaald. Het bestuur heeft op 4 november 2022 met Wethouder Ingwersen bijgepraat over de ontwikkelingen van het fonds. Ook is toen afgesproken dat is februari 2023 de start zal worden gemaakt met de evaluatieprocedure.

Tot slot
Na moeilijke coronajaren is 2022 een jaar geworden van herstel. Het dal ligt achter ons en er kwam weer energie om er uit te klimmen en een moeilijke en bijzondere periode achter ons te laten. Vele ondernemers hebben allerlei bochten en haarspeldbochten moeten maken om deze periode te overleven. Ondernemer zijn blijft een uitdaging. Ondernemersfonds Nieuwkoop wil samen met die ondernemers zich inzetten voor de ontwikkeling van de lokale economie. Het Ondernemersfonds is door en voor ondernemers opgericht om collectieve plannen te kunnen realiseren met de gezamenlijk opgebrachte financiën.

Nieuwkoop, november 2023